top of page

שיתוף פעולה

ממד נוסף בעבודתי מגולם באמצעות דרך של שיתוף פעולה, עם אמנים או מבצעים אחרים.
לכאורה מדובר במהלך טריוויאלי, לו כרוניקה ידועה מראש: נולד רעיון המחבר בין אינדיבידואלים, ההתלהבות מניעה את היצירה והמארג נטווה. אך למעשה זוהי פעולה מורכבת ושברירית שהזמן פועל לרעתה: ההתחלה ברורה, אך ההיפרדות אורבת בפינה. במילים אחרות, בין שתי נקודות בזמן שניתן לסמנן, גם אם בדיעבד, כנקודות כניסה ויציאה מתוך שיתוף הפעולה, מתרחשים תהליכים של חיבור ופירוק, התקדמות ונסיגה, בנייה והריסה, על פי סדר, מתח, קצב ומקצב ייחודיים להם.

מדובר אם כן, במהלך רב פנים ומשמעות הנושא בחובו מספר קונפליקטים שבאים לידי ביטוי בחיבור הלא-טבעי, הסותר אפילו, בין פעולת היצירה שבבסיסה מתאפיינת בחופש בחירה אישי לבין שיתוף פעולה המחייב התאמה לאחר, כמו גם משתקפים באלמנט החשיפה האישית שהינו מרכיב מניע מחד, אך גם עלול לייצר מעצורים מאידך. יחד עם זאת, לצד החיכוכים שהם מייצרים, אתגרים אלו מהווים את סוד קסמו של התהליך, ומשום כך, עבורי מהלך של שיתוף פעולה הינו נושא למחקר בפני עצמו. תוצאותיו אמנם לרוב מקבלות ביטוי כתוצרים אמנותיים, אך כאמור, התוצאה הינה משנית ואף עשויה להיות ברת-חלוף, בעוד שהמפגש הרעיוני והדרך המשותפת הם העיקר.

בשנים 2015-2016 שיתוף פעולה עם הדס גלבוע - אמנית רב-תחומית

bottom of page